TEAM NET – RApID

Platforma do szybkiego bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych

Projekt jest finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu grantowego Team-Net (POIR.04.04.00-00-16ED/18).

Okres realizacji: 01.10.2019-31.12.2023

W tym projekcie w ramach konsorcjum z 5 innymi wybitnymi grupami badawczymi z Polski zamierzamy opracować nowoczesne urządzenie diagnostyczne do wykrywania i charakteryzowania białaczki we wczesnym stadium za pomocą mikroprzepływów sprzężonych ze stymulowaną spektroskopią Ramana (SRS).

Streszczenie

Białaczki są nowotworami układu krwiotwórczego powstającymi w wyniku aberracji genetycznych, które prowadzą do zmian biochemicznych, proteomicznych i metabolomicznych. Podstawę diagnostyki stanowi złożona procedura obejmująca identyfikację zmian genetycznych i fenotypowych komórek białaczkowych.

Projekt RApID (RamanImaging for Diagnostics) ma na celu opracowanie nowoczesnegomikroprzepływowego urządzenia diagnostycznego z technologią detekcji opartą o mikroskopię SRS (StimulatedRamanScattering), a następnie jego kliniczną implementację. Łącząc multidyscyplinarną wiedzę z wielu dziedzin (medycyna, biologia, (bio)chemia, fizyka, inżynieria), partnerzy konsorcjum scharakteryzują widma Ramana komórek białaczkowych i połączą je z kliniczno-biologicznymi cechami choroby. Dane te zostaną następnie wykorzystane do zaprojektowania i zbudowania całkowicie oryginalnego mikroprzepływowego urządzenia diagnostycznego wykorzystującego mikroskopię SRS do szybkiego i bezznacznikowego obrazowania, diagnostyki i sortowania komórek białaczkowych. Opracowane urządzenie będzie pierwszym narzędziem diagnostycznym wykorzystującym tę technologię, dostarczającym danych ilościowych i pomagającym klinicystom we wczesnej diagnostyce i obserwacji pacjentów z białaczką.

Zespół

 • dr Ladislav Derzsi
 • dr Yurii Promovych
 • dr Abhay Kotnala
 • mgr Shreyas Vasantham
 • dr Paweł Jankowski
 • dr Karol Makuch

Byli członkowie zespołu

 • prof. Piotr Garstecki
 • dr Witold Postek
 • mgr Łukasz Kozoń
 • mgr Agnieszka Koszewska

Partnerzy konsorcjum

 • Uniwersytet Warszawski
 • Centrum Laserowe, Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi